RSS
A A A
SmodBIP

Nabór na wolne stanowisko pracy

22.12.2023

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

- inspektor nadzoru budowlanego

Miejsce wykonywania pracy: Wałbrzych

Adres urzędu: al. Wyzwolenia 22 58-300 Wałbrzych

Wymiar etatu: 1

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu i poza nią – wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na terenie powiatu wałbrzyskiego . Kontakt z petentami, siedziba Inspektoratu na III piętrze – brak windy.
Praca przy komputerze, konieczność samodzielnego prowadzenie samochodu służbowego przy wyjeździe na oględziny, bezpośredni kontakt z petentami.

Zakres zadań

- prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo Budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

- przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism,
- działalność inspekcyjno-kontrolna, w tym przeprowadzenie inspekcji budów, obiektów użytkowanych,
- przyjmowanie stron postępowania,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji,
- inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wymagania niezbędne

- wykształcenie: minimum średnie lub wyższe o profilu budowlanym

- znajomość przepisów prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego,

- umiejętność obsługi komputera,

- prawo jazdy kat. B,

- umiejętność analitycznego myślenia,

- odporność na stres,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

- mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych,

- doświadczenie w administracji,

- komunikatywność,

- samodzielność,

- zdolności mediacyjne.

Dokumenty i oświadczenie niezbędne:

- życiorys/cv i list motywacyjny (podpisane własnoręcznie),

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia (świadectwa ukończenia szkoły, dyplom),

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (kopie świadectw pracy),

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Terminy i miejsce składania dokumentów:

- dokumenty należy złożyć do: 11 stycznia 2024r.

- decyduje data: wpływu oferty do urzędu

- miejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim, al.Wyzwolenia 22 58-300 Wałbrzych.

Inne Informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Zatrudnienie na czas określony (zastępstwo).

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim”.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani – poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 74 84 60 685 w godzinach od 8:00 do 14:00.

Zastrzega się możliwość odwołania ogłoszenia o naborze w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opublikował: Beata Bot Niedźwiedzińska
Publikacja dnia: 22.12.2023

Dokument oglądany razy: 1472
« inne aktualności