ZAPYTANIE OFERTOWE

23.10.2020

  I. Zamawiający:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim
al. Wyzwolenia 22, 58-300 Wałbrzych
NIP 886 – 24-38-187

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na wykonaniu wymienionych w punkcie 2 jak niżej robót budowlanych, w celu zabezpieczenia nieużytkowanego budynku dawnej tkalni przy ul. Kłodzkiej 79 w Jedlinie - Zdroju, dz. nr 92/4 obręb 1 Kamieńsk, przed dostępem osób postronnych do wnętrza obiektu.
2. Szczegółowy opis zamówienia:
a) zamurowanie otworów okiennych sztuk 44 i drzwiowych sztuk 11 znajdujących się na parterze budynku o zróżnicowanych wymiarach o łącznej powierzchni ok 179 m2, bloczkami z betonu komórkowego o wymiarach 59x24x12 cm.
3. Podane w punkcie 2 jak wyżej obmiary są orientacyjne. Wykonawca winien dokonać wizji w
terenie we własnym zakresie , celem określenia stanu faktycznego przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ustanowienia podwykonawców.
III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni roboczych od daty podpisania umowy z Wykonawcą.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać:
 nazwę firmy wraz z adresem lub siedzibą Wykonawcy, numerem telefonu, numerem NIP,
adresem e-mail,
 datę sporządzenia oferty,
 cenę netto, cenę brutto oraz należny VAT za całość przedmiotu zamówienia,
 czytelny podpis Wykonawcy,
 kserokopię z wypisu rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności
gospodarczej wystawionych w dacie nie wcześniejszej niż 6 miesięcy przed datą złożenia
oferty.
V. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być złożona, w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką Wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia, którego dotyczy, za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego (al. Wyzwolenia 22, 58-300 Wałbrzych piętro III pokój 335).
2.Termin składania ofert: 30.10.2020 r. do godz. 14:30.
Termin składania ofert został określony z uwzględnieniem pilności wykonania robót w związku z istniejącym potencjalnym zagrożeniem.
3. Oferty niekompletne lub złożone po terminie jw. nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania oferty zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. Kryteria oceny ofert.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów jak niżej:
1. cena – 100%.
VII. Wybór oferty
Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana w dniu 02.11.2020r., bezpośrednio po upływie terminu składania ofert. Wybór oferty zostanie ogłoszony w dniu 02.112020r. na stronie www.pinb.walbrzych.pl
Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną na wskazany w ofercie adres e-mail w dniu 02.11.2020
VIII. Rozliczenie wykonanych robót
1. Sposób rozliczenia robót: ryczałt.
2. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, po protokolarnym odbiorze wykonanych robót budowlanych.
IX. Dodatkowe informacje
1. Wybór najlepszej oferty nie gwarantuje Wykonawcy zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót zabezpieczających, określonych w punkcie II zapytania ofertowego, gdyż przystąpienie do realizacji robót zabezpieczających uzależnione jest od decyzji niezależnego organu, przyznającego środki finansowe na te cele.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od procesu wyboru ofert bez podania przyczyny.
                                                       Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
                                                                     w powiecie wałbrzyskim
                                                                               Renata Kościk


Opublikował: Beata Bot Niedźwiedzińska
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 26
20.01.2021 // pinb.walbrzych.pl/BIP