ZAPYTANIE OFERTOWE

23.10.2020

  Zamawiający:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim
al. Wyzwolenia 22, 58-300 Wałbrzych
NIP 886-24-38-187

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na wykonaniu, wymienionych w punkcie 2 jak niżej, robót budowlanych w celu zabezpieczenia nieużytkowanego nieużytkowanego zespołu
budynków dawnego browaru, położonych przy ul. Browarnej 8 w Boguszowie-Gorcach (dz. nr 287/3, obr. 3 Boguszów), przed dostępem osób postronnych do wnętrza obiektu
2. Szczegółowy opis zamówienia:
a) zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych o zróżnicowanych wymiarach o łącznej powierzchni ok. 53,29 m2, bloczkami z betonu komórkowego o grubości 12 cm
w następujących obiektach:
wymiary otworów: szerokość x wysokość (m),
BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY
1/ 0,87x1,06x 2 szt = 1,84m²
2/ 1,0x1,52 = 1,52m²
3/ 0,84x2,0 = 1,68m²
4/ 1,0x2,1 = 2,1m²
5/ 1,01x1,55x2 szt = 3,13m²
6/ 0,95x2,0 = 1,9m²
7/ 0,94x2,1 = 1,97m²
8/ 1,13x1,35 = 1,53m²
9/ 0,8x2,2 = 1,76m²
10/ 1,0x1,0 = 1,0m²
Razem: 18,43m²
BUDYNEK GŁÓWNY
I/ OD STRONY WEJŚCIA
1/ 1,27X1,29 = 1,64m²
2/ 1,02x2,0 = 2,04m²
3/ 1,16x2,36 = 2,74m²
4/ 2,15x2,05 = 4,41m²
5/ 1,35x0,8 = 1,08m²
6/ 0,8x2,0 = 1,6m²
7/ 1,49x2,0 = 2,98m²
8/ 1,15x2,0 = 2,3m²
Razem: 18,79m²
II/ Z TYŁU
1/ 1,2X1,0 = 1,2m²
2/ 1,1x2,1 = 2,31m²
3/ 1,0x2,1 = 2,1m²
4/ 1,25x2,0 = 2,5m²
5/ 1,35x1,2 = 1,62m²
6/ 2,25x2,45 = 5,51m²
7/ 0,85x0,98 = 0,83m²
Razem: 16,07m²
Suma: 53,29m² x 0,12 = 6,395m³
Ww. otwory znajdują się na parterze budynków jw.
b) montaż ogrodzenia, na istniejącej podmurówce, z siatki wysokości 1,5 m na słupkach
stalowych z rur o rozstawie 2,4 m - na odcinku 7 metrów bieżących
c) wymiana lub uzupełnienie istniejącego ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach stalowych
- 3, 5 m²,
3. Podane w punkcie 2 jak wyżej obmiary są orientacyjne. Wykonawca winien dokonać wizji
w terenie we własnym zakresie, w celu określenia stanu faktycznego przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ustanowienia podwykonawców.
III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni roboczych od daty podpisania umowy
z Wykonawcą.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać:
 nazwę firmy wraz z adresem lub siedzibą Wykonawcy, numerem telefonu, numerem NIP,
adresem e-mail,
 datę sporządzenia oferty,
 cenę netto, cenę brutto oraz należny VAT za całość przedmiotu zamówienia,
 czytelny podpis Wykonawcy,
 kserokopię z wypisu rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności
 gospodarczej wystawionych w dacie nie wcześniejszej niż 6 miesięcy przed datą złożenia
 oferty.

V. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być złożona, w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką Wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia, którego dotyczy, za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego (al. Wyzwolenia 22, 58-300 Wałbrzych piętro III pokój 335).
2. Termin składania ofert: 30 październik 2020r. do godz. 14:30.
Termin składania ofert został określony z uwzględnieniem pilności wykonania robót w związku
z istniejącym potencjalnym zagrożeniem.
3. Oferty niekompletne lub złożone po terminie jw. nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania oferty zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VI. Kryteria oceny ofert.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów jak niżej:
1. cena – 100%.
VII. Wybór oferty
Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana w dniu 02.11. 2020r.
Wybór oferty zostanie ogłoszony w dniu 02.11.2020r.. na stronie www.pinb.walbrzych.pl
Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną na wskazany w ofercie adres e-mail w dniu 02.11.2020
VIII. Rozliczenie wykonanych robót
1. Sposób rozliczenia robót: ryczałt.
2. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą, po protokolarnym odbiorze wykonanych robót budowlanych.
IX. Dodatkowe informacje
1. Wybór najlepszej oferty nie gwarantuje Wykonawcy zlecenia przez Zamawiającego wykonania
robót zabezpieczających, określonych w punkcie II zapytania ofertowego, gdyż przystąpienie
do realizacji robót zabezpieczających uzależnione jest od decyzji niezależnego organu,
przyznającego środki finansowe na te cele.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od procesu wyboru ofert bez podania przyczyny.
                                                    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
                                                             w powiecie wałbrzyskim
                                                                  Renata Kościk


Opublikował: Beata Bot Niedźwiedzińska
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 28
19.01.2021 // pinb.walbrzych.pl/BIP