RSS
A A A
SmodBIP

Informacja o naborze na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego

20.04.2017

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

Miejsce wykonywania pracy: Wałbrzych
Adres urzędu: Al.Wyzwolenia 22 , 58-300 Wałbrzych

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu i poza nią – wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na terenie powiatu wałbrzyskiego. Kontakt z petentami, siedziba Inspektoratu na III piętrze – brak windy.
Praca przy komputerze, konieczność samodzielnego prowadzenie samochodu służbowego przy wyjeździe na oględziny, bezpośredni kontakt z petentami.

Zakres zadań:

- prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo Budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism,
- działalność inspekcyjno-kontrolna, w tym przeprowadzenie inspekcji budów, obiektów użytkowanych,
- prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych,
- współuczestnictwo w prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
- przyjmowanie stron postępowania,
- inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie: średnie – wykształcenie minimum średnie o profilu budowlanym,
- doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat, doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z budownictwem,
- uprawnienia budowlane,
- znajomość przepisów prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego,
- umiejętność obsługi komputera,
- prawo jazdy kat. B,
- umiejętność analitycznego myślenia,
- odporność na stres,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w administracji,
- komunikatywność,
- samodzielność,
- zdolności mediacyjne.

Dokumenty i oświadczenie niezbędne:

- życiorys/cv i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
- kopie uprawnień budowlanych,
- kopie świadectw pracy,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Terminy i miejsce składania dokumentów:

- dokumenty należy złożyć do: 30 kwietnia 2017
- decyduje data: wpływu oferty do urzędu
- miejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim Al.Wyzwolenia 22, 58-300 Wałbrzych.

Inne Informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zatrudnienie na czas określony.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie wałbrzyskim”.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani – poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 74 84 60 685 w godzinach od 10:00 do 13:00.
Zastrzega się możliwość odwołania o naborze w każdym czasie bez podania przyczyny.
Opublikował: Beata Bot Niedźwiedzińska
Publikacja dnia: 20.04.2017

Dokument oglądany razy: 688
« inne aktualności